Anubias nana "Long Wavy Mini"

Price: 8.99 €
Size:
Medium
Type:
Rhizome
Place:
Midground
Out of stock